Product was successfully added to your shopping cart.


Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities

1.1. Webshopwerk E-commerce: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel / Kruispuntbanken onder dossiernummer 58227482
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Webshopwerk E-commerce een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Webshopwerk E-commerce zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Webshopwerk E-commerce alleen bindend indien en voor zover deze door Webshopwerk E-commerce uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Webshopwerk E-commerce is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
 
 
Artikel 3. Verplichtingen Webshopwerk E-commerce

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Webshopwerk E-commerce dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Webshopwerk E-commerce spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Webshopwerk E-commerce zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Webshopwerk E-commerce spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 
 
Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt Webshopwerk E-commerce steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Webshopwerk E-commerce het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Webshopwerk E-commerce, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Webshopwerk E-commerce zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Webshopwerk E-commerce van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Webshopwerk E-commerce is het Opdrachtgever verboden de door Webshopwerk E-commerce verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Webshopwerk E-commerce en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Webshopwerk E-commerce mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.9. Het door Opdrachtgever aan Webshopwerk E-commerce geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Webshopwerk E-commerce en Opdrachtgever.
4.10. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Webshopwerk E-commerce, dat al het door Opdrachtgever aan Webshopwerk E-commerce verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Webshopwerk E-commerce te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 
 
Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Webshopwerk E-commerce het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Webshopwerk E-commerce zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 
 
Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Webshopwerk E-commerce zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
 
Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Webshopwerk E-commerce wordt ontvangen.
7.2. Door Webshopwerk E-commerce opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
 
Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Webshopwerk E-commerce, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Webshopwerk E-commerce gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 
 
Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Onverminderd het overigens in deze overeenkomst bepaalde geeft Leverancier Opdrachtgever onvoorwaardelijk toestemming om de Website te (doen) wijzigen en openbaar te maken in al dan niet gewijzigde vorm.
9.2. Leverancier draagt reeds thans voor alsdan aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder het databankrecht) op de Website en onderdelen daarvan, alsmede Documentatie en bijbehorende werkdocumenten, met uitzondering van Programmatuur. Voor zover voor deze overdracht enige nadere handeling vereist is, verbindt Leverancier zich om op eerste afroep niet die handeling te verrichten. Voorts machtigt Leverancier Opdrachtgever onherroepelijk om hem bij deze overdracht te vertegenwoordigen.
9.3 Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op de in de Website opgenomen Programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik van en de daarbij benodigde verveelvoudigingen door Opdrachtgever op alle door hem gewenste Apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste overige Programmatuur.

9.4 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval:

• openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Website ten behoeve van Opdrachtgever;

• het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën;

• het op internet openbaar maken van de Website met de daarin opgenomen Programmatuur;

• het aan derden toestemming verlenen de Website te bezoeken en daarbij de Programmatuur uit te voeren en in het kader daarvan te verveelvoudigen.

9.5 Voor zover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw. Leverancier zal de door hem bij de ontwikkeling van de Website ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van de Website uit hoofde van artikel 25 Aw.
Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Webshopwerk E-commerce zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. Webshopwerk E-commerce is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. Webshopwerk E-commerce heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
 
Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Webshopwerk E-commerce Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
 
Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat Webshopwerk E-commerce voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Webshopwerk E-commerce vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Webshopwerk E-commerce, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Webshopwerk E-commerce tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Webshopwerk E-commerce geen bemiddeling heeft verleend.
 
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Webshopwerk E-commerce.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Webshopwerk E-commerce niet nakomt is Webshopwerk E-commerce zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Webshopwerk E-commerce op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 
 
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Opdrachtgever dient de door Webshopwerk E-commerce uitgeschreven rekeningen voor via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door Webshopwerk E-commerce uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op  n+vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Webshopwerk E-commerce voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Webshopwerk E-commerce vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Webshopwerk E-commerce kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Webshopwerk E-commerce behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
15.2. Webshopwerk E-commerce is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Webshopwerk E-commerce mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
15.3. Webshopwerk E-commerce is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.4. Webshopwerk E-commerce is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
15.5. De eventuele aansprakelijkheid van Webshopwerk E-commerce is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
15.6. Opdrachtgever vrijwaart Webshopwerk E-commerce voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Webshopwerk E-commerce geleverde producten en/of diensten.
15.7. Webshopwerk E-commerce is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Webshopwerk E-commerce werkzaam zijn.
 
 
Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Webshopwerk E-commerce door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Webshopwerk E-commerce kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 
 
Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
17.3. De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Webshopwerk E-commerce het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Webshopwerk E-commerce op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 
Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 
 
Artikel 19. Personeel

19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Webshopwerk E-commerce die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van, of op afstand in opdracht van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Webshopwerk E-commerce voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Webshopwerk E-commerce in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshopwerk E-commerce. Onder werknemers van Webshopwerk E-commerce worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Webshopwerk E-commerce of van één van de aan Webshopwerk E-commerce gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Webshopwerk E-commerce of van één van de aan Webshopwerk E-commerce gelieerde ondernemingen waren.
 
 
Artikel 20. Wijzigingen AV

20.1. Webshopwerk E-commerce heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.
20.2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.
20.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 
 
Artikel 21. Reclame

21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Webshopwerk E-commerce dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Webshopwerk E-commerce.
21.2. Indien Webshopwerk E-commerce de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 
 
Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens   
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.